Автоматизовані системи управління, оброблення та аналізу інформації

Інформаційні системи можуть функціонувати і із застосуванням технічних засобів, і без такого застосування. Це питання економічної доцільності. У залежності від ступеня автоматизації інформаційних процесів у системі управління організацією ІС класифікують на ручні, автоматичні та автоматизовані.

Ручні ІС характеризуються відсутністю сучасних технічних засобів переробки інформації і виконанням всіх операцій людиною. Наприклад, про діяльність менеджера у фірмі, де відсутні комп'ютери, можна говорити, що він працює з ручною ІС.

Автоматичні ІС виконують всі операції по переробці інформації без участі людини.

Автоматизовані ІС припускають участь в процесі обробки інформації і людини, і технічних засобів, причому головна роль відводиться комп'ютеру. У сучасному терміну "інформаційна система" вкладається обов'язково автоматизація системи. Автоматизовані ІС, враховуючи їх широке використання в організації процесів управління, мають різні модифікації і можуть бути класифіковані, наприклад, за характером використання інформації та по сфері застосування.

Зростання обсягів інформації в інформаційній системі організацій, потреба в прискоренні і більш складних способах її переробки викликають необхідність автоматизації роботи інформаційної системи, тобто автоматизації обробки інформації.

У неавтоматизованій інформаційній системі всі дії з інформацією і рішення здійснює людина. Автоматизація процесів обробки інформації призводить до появи в рамках алгоритмів обробки вирішальних правил, що може призвести до переростання "чистої" інформаційної системи в інформаційну систему управління. В рамках останньої частково реалізовані і функції людини щодо прийняття рішень.

Автоматизована інформаційна система управління організацією - взаємопов'язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартів процедур, призначених для збору, обробки, розподілу, зберігання, видачі (надання) інформації відповідно до вимог, що випливають з цілей організації [б, 9,10,12,14]. Як правило, це система для підтримки прийняття рішень і виробництва інформаційних продуктів, що використовує комп'ютерну інформаційну технологію, а також персонал, який взаємодіє з комп'ютерами та телекомунікаціями. Технологія роботи в комп'ютеризованій інформаційній системі повинна бути доступна для розуміння фахівцям. Система забезпечує підтримку динамічної інформаційної моделі економічного об'єкту для задоволення інформаційних потреб користувачів і для прийняття управлінських рішень.

Зазвичай, автоматизовані ІС включають автоматизовані робочі місця (АРМ) фахівців, засоби комунікації і обміну інформацією. Все це дозволяє ефективно автоматизувати роботу персоналу. Ефективність застосування ІС для управління економічними об'єктами (підприємствами, банками, торговими організаціями, державними установами і т.д.) залежить від здатності оперативно готувати управлінські рішення, адаптуватися до змін зовнішнього середовища та інформаційних потреб користувачів.

Обов'язкові складові автоматизованої ІС представлена на рис.2.4.

Складові автоматизованої ІС

Рис. 2.4. Складові автоматизованої ІС

Характеристика структурних елементів ІС:

Інформаційна технологія - це інфраструктура, що забезпечує реалізацію інформаційних процесів (збирання, обробки, накопичення, зберігання, пошуку і розповсюдження інформації). IT призначені для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення їх надійності і оперативності. В склад IT входять апаратні та програмні засоби, дані, телекомунікації.

Функціональні підсистеми - це спеціалізовані програми, що призначені забезпечити обробку і аналіз інформації для підготовки даних та прийняття рішень в конкретній функціональній області на базі IT. В склад функціональних підсистем і додатків входять - виробництво, бухгалтерія, фінанси, кадри, маркетинг, збут.

Управління ІС - це компонент, який забезпечує оптимальну взаємодію IT, функціональних підсистем і пов'язаних з ними фахівців, розвиток ІС протягом всього життєвого циклу. ІС здійснює управління персоналом, користувачами, оперативне, фінансове, безпекою, якістю, розвитком ІС.

Кожна автоматизована ІС орієнтована на виконаній певних функцій у відповідній області застосування. ІС умовно розділяються на наступні основні категорії (рис.2.5) [9]:

Категорії автоматизованих IC

Рис. 2.5. Категорії автоматизованих IC

Економічні інформаційні системи (ЕІС), пов'язані з наданням і обробкою інформації для різних рівнів управління економічними об'єктами. Ця інформація дозволяє здійснювати функції обліку, контролю, аналізу, планування і регулювання, з метою прийняття ефективних управлінських рішень. За рівнями управління ЕІС поділяються на державні, регіональні та муніципальні. За об'єктами управління ЕІС поділяють на промислові та непромислові.

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) - це аналітичні ІС, що забезпечують можливості вивчення стану, прогнозування, розвитку і оцінки можливих варіантів поведінки на основі аналізу даних, що відображають результати діяльності об'єкту на протязі певного часу. СППР виробляють інформацію, яка приймається людиною до відома та на підставі якої приймається рішення.

СППР являють собою системи, розроблені для підтримки процесів прийняти рішень менеджерами у складних слабоструктурованих ситуаціях, пов'язаних із розробленням та прийняттям рішень. На розвиток СППР істотний вплив справили вражаючі досягнення в галузі інформаційних технологій, зокрема телекомунікаційні мережі, персональні комп'ютери, динамічні електронні таблиці, експертні системи.

На рівні стратегічного управління використовується ряд СППР, зокрема для довго-, середньо- і короткострокового, а також для фінансового планування, включаючи систему для розподілу капіталовкладень. Орієнтовані на операційне управління СППР застосовуються в галузях маркетингу (прогнозування та аналіз збуту, дослідження ринку і цін), науково-дослідних та конструкторських роботах, в управлінні кадрами. Операційно-інформаційні застосування пов'язані з виробництвом, придбанням та обліком товарно-матеріальних запасів, їх фізичним розподілом та бухгалтерським обліком.

Виконавчі інформаційні системи (BIС) - це комп'ютеризовані системи, які призначені для забезпечення поточною і відповідною інформацією топ- менеджерів для підтримки виконавчих рішень на базі використання мережних робочих станцій. ВІС є інструментальними засобами забезпечення підготовлених на носіях звітів у сталому форматі або інструкцій для виконавчих керівників вищого рівня. Вони пропонують якісну підготовку звіту і можливості для навчання. ВІС відносять до класу спеціалізованих СППР, що допомагають виконавцям аналізувати важливу інформацію і використовувати відповідні інструментальні засоби, щоб направляти її для створення стратегічних рішень в організації. Так, ВІС допомагають виконавцям розробляти більш точне і актуальне цілісне зображення операцій організації, а також і конкурентів, постачальників та споживачів (замовників).

Спеціалізація ВІС - моніторинг подій і трендів як внутрішніх, так і зовнішніх. Володіючи своєчасною і більш широкою інформацією та відповідними інструментальними засобами, менеджери вищого рівня краще готуються до прийняття стратегічних змін для використання можливостей організації і усунення проблем. ВІС можуть бути конкурентною зброєю і інструментальним засобом стратегічного планування; покращувати якість рішень, що створюються на вищому рівні; зменшувати обсяг часу на виявлення проблем і можливостей; поліпшувати якість планування на верхніх рівнях управління організацією; забезпечувати механізм для поліпшення контролю в організації та швидший і кращий доступ до даних і моделей.

Оскільки ВІС призначені для верхнього управління і для розгляду стратегічних альтернатив, система повинна бути більш адаптованою до процесу управління, ніж загальні СППР. Окрім того, розробники мають використати творчий підхід у розвитку ініціатив для заохочення використання системи вищим керівництвом. Проектування ВІС має керуватися більш ретельно, ніж інші розроблення СППР, враховуючи тип рішень і тип користувача.

Інформаційно-пошукові системи роблять введення, систематизацію, зберігання, видачу інформації за запитом користувача без складних перетворень даних.

Інформаційно-обчислювальні системи здійснюють всі операції переробки інформації за певним алгоритмом. Серед них можна провести класифікацію за ступенем впливу виробленої результатної інформації на процес прийняття рішень і виділити два класи: керуючі та ті що радять.

Керуючі ІС виробляють інформацію, на підставі якої людина приймає рішення. Для цих систем характерні тип завдань розрахункового характеру і обробка великих обсягів даних.

ІС, що радять виробляють інформацію, яка приймається людиною до відома і не перетворюється негайно в серію конкретних дій. Для них характерна обробка знань, а не даних. Для цих систем характерні тип завдань розрахункового характеру і обробка великих обсягів даних.

Крім всіх перерахованих категорій ІС ще є інтегровані інформаційні системи, які призначені для автоматизації всіх функцій управління, щодо функціонування економічного об'єкту (від виконання наукових досліджень, проектування, виготовлення, випуску і збуту до аналізу експлуатації системи) [6].

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >