Аналіз загального стану ринку і конкурентного середовища консалтингової компанії ПП "Аналітик"

Аналіз макросередовища

Проведемо стратегічний аналіз зовнішнього макросередовища або так званий SLEPT - аналіз. SLEPT - аналіз виявляє найзначущіші позитивно і негативно впливаючі чинники макросередовища, зокрема і для будівельного бізнесу в Росії, використовуючи актуальні відомості про стан 5 груп чинників макросередовища:

  • ? соціальні;
  • ? правові?
  • ? економічні?
  • ? політичні?
  • ? технологічні?

Вивчення соціальної компоненти макрооточення направлене на те, щоб з'ясувати вплив на бізнес таких соціальних явищ і процесів, як: відношення людей до роботи і якості життя; цінності, що розділяються людьми; демографічні структури суспільства, зростання населення, рівень освіти, мобільність людей або готовність до зміни місця проживання і т.п. Значення соціальної компоненти дуже важливе, оскільки вона є всеохоплююча, впливаючої як на інші компоненти макрооточення, так і на внутрішнє середовище організації. Соціальні процеси змінюються відносно поволі. Проте якщо відбуваються певні соціальні зміни, то вони приводять до багатьох дуже істотних змін в оточенні організації. Тому організація повинна серйозно відстежувати можливі соціальні зміни.

Аналіз правового регулювання, припускаючий вивчення законів і інших нормативних актів, що встановлюють правові норми і рамки відносин, дає організації можливість визначити для себе допустимі межі дій у взаємостосунках з іншими суб'єктами права і прийнятні методи відстоювання своїх інтересів. Вивчення правового регулювання не повинне зводитися тільки до вивчення змісту правових актів. Важливо звертати увагу на такі аспекти правового середовища, як дієвість правової системи, традиції, що склалися, в цій області і процесуальна сторона практичної реалізації законодавства.

Вивчення економічної компоненти макрооточення дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. При вивченні економічної компоненти важливо обертати увагу на такі чинники, як загальний рівень економічного розвитку, природні ресурси, що здобуваються, клімат, тип і рівень розвиненості конкурентних відносин, структура населення, рівень утвореної робочої сили і величина заробітної платні.

Політична складова макрооточення повинна вивчатися в першу чергу для того, щоб мати ясне уявлення про наміри органів державної влади відносно розвитку суспільства і про засоби, за допомогою яких держава має намір проводити в життя свою політику. Вивчення політичної компоненти повинне концентруватися на з'ясуванні того, яке відношення у уряду існує по відношенню до різних галузей економіки і регіонів країни, які зміни в законодавстві і правовому регулюванні можливі в результаті ухвалення нових законів і нових норм, регулюючих економічні процеси, при цьому важливо з'ясувати: наскільки стабільний уряд, наскільки воно в змозі проводити свою політику, який ступінь суспільної незадоволеності і наскільки сильні опозиційні політичні структури, щоб, використовуючи цю незадоволеність, захопити владу.

Аналіз технологічної компоненти дозволяє своєчасно побачити ті можливості, які розвиток науки і техніки відкриває для виробництва нової продукції, для удосконалення вироблюваної продукції і для модернізації технології виготовлення і збуту продукції, прогрес науки і техніка несе в собі величезні можливості і не менш величезні загрози для фірм. Багато організацій не в змозі побачити нові перспективи, що відкриваються, оскільки технічні можливості для здійснення корінних змін переважно створюються за межами галузі, в якій вони функціонують. Спізнившись з модернізацією, вони втрачають свою частку ринку, що може привести до украй негативних наслідків для них.

Таким чином, проведемо SLEPT - аналіз і приведемо його у формі таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

SLEPT - аналіз.

Чинник

Стан чинника

Тенденція розвитку

Характер впливу на організацію

Економічна складова

Рівень інфляції

15%

Тенденція до збільшення

+ -

При виплаті довгострокового кредиту Знецінення активів підприємства

Рівень зайнятості

57,5 - 58,6%

Можливість збільшення

+ + -

Можливість збільшення видів послуг, що надаються, Підвищення попиту Можливість появи конкурентів

Податкові ставки (н-г на прибуток і прибутковий податок)

25% І 13%

Можливість зменшення

+ + -

Збільшення прибули Збільшення попиту, а відповідно і збільшення кількості послуг Можливості появи нових конкурентів

Соціальна складова

Вікова структура населення

Старіння нації

Погіршення

+ -

Більше досвідчених працівників Старіння кваліфікованих кадрів

Соціально - класова структура населення

Малий % середнього класу

Можливість зростання

+ +

Можливість надавати дорожчі послуги Збільшення прибутку

Рівень утворення населення

Тенденція до зростання

+

Збільшення кількості кваліфікованого персоналу

Технологічна складова

Динаміка надання послуг

Розширена

Можливість зростання

+ + + -

Збільшення кількості споживачів Зростання кількості послуг Зростання прибули Збільшення витрат

Позиція в конкуренції

Стійка позиція на ринку

Можливість поліпшення

+ + -

Зростання кількості послуг Зростання прибули Збільшення витрат (на утримання своїх позицій і придбання нових конкурентних переваг)

Ринкова складова

Легкість проникнення на ринок

Середня

Тенденція до зменшення

+ +

Мала вірогідність появи нових конкурентів Захищеність існуючих позицій фірми

Платоспроможність населення

Низька

Можливість зростання

+ + + -

Зростання кількості послуг Збільшення прибули Збільшення частки ринку Зміна споживацьких переваг

Рівень конкуренції в галузі

Достатньо високий (127 підприємств)

Можливість збільшення

+ - - -

Стимулює розвиток конкурентних переваг Збільшення витрат на утримання позицій Можливо зменшення частки ринку Можливо зменшення прибутку

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >