Місія і організаційна структура фірми

Місія організації:

У широкому значенні місія організації розглядається як свого роду філософія організації, яка визначає цінності, вірування і принципи, відповідно до яких організація має намір здійснювати свою діяльність. Це характерно для організацій з тривалим життєвим циклом і визначається їх цінностями, принципами існування. Ясно, що організація, не міняючи основного змісту своєї місії, мінятиме форми її реалізації стосовно умов розвитку. У вузькому, або практичному, тлумаченні місія розглядається як мета діяльності організації, в якій виявляється її унікальність, головні відмінності від інших організацій.

Місія ПП "Аналітик"

Є прагнення до зростання якості послуг, що надаються, бажання допомогти клієнтам розвивати їх бізнес, прагнення до постійного розвитку

Шляхом надання великої кількості послуг консультантів

З метою задоволення якомога повніше потреб клієнтів фірми

Це дозволить власникам ПП "Аналітик" розвивати свою фірму, привертати більше кількість клієнтів і відповідно одержувати великий прибуток, а її персоналу - застосовувати свої знання і кваліфікацію у області консалтингу, а так само розвивати свій потенціал і можливості.

Мета організації - отримання максимального прибутку.

Під організаційною структурою фірми розуміється її організація з окремих підрозділів з їх взаємозв'язками, які визначаються поставленими перед фірмою і її підрозділами цілями і розподілом між ними функцій. Організаційна структура передбачає розподіл функцій і повноважень на ухвалення рішень між керівними працівниками фірми, відповідальними за діяльність структурних підрозділів, що становлять організацію фірми.

Основні проблеми, що виникають при розробці структур управління:

встановлення правильних взаємостосунків між окремими підрозділами, що пов'язане з визначенням їх цілей, умов роботи і стимулювання;

розподіл відповідальності між керівниками;

вибір конкретних схем управління і послідовності процедур при ухваленні рішень;

організація інформаційних потоків;

вибір відповідних технічних засобів.

· Проблема вдосконалення організаційної структури управління припускає уточнення функцій підрозділів, визначення має рацію і обов'язків кожного керівника і співробітника, усунення многоступенчатості, дублювання функцій і інформаційних потоків. Основною задачею тут є підвищення ефективності управління.

Організаційна структура направлена перш за все на встановлення чітких взаємозв'язків між окремими підрозділами фірми, розподіли між ними має рацію і відповідальності. У ній реалізуються різні вимоги до вдосконалення систем управління, що виражаються в тих або інших принципах.

Організаційні структури управління промисловими фірмами відрізняються великою різноманітністю і визначаються багатьма об'єктивними чинниками і умовами. До них можуть бути віднесені, зокрема, розміри виробничої діяльності фірми (дрібна, середня, крупна); виробничий профіль фірми (спеціалізація на випуску одного виду продукції або широкої номенклатури виробів різних галузей); характер продукції, що випускається, і технологія її виробництва (продукція добувних або оброблювальних галузей, масове або серійне виробництво); сфера діяльності фірми (орієнтація на місцевий ринок, національний або зовнішній ринок); масштаби закордонної діяльності і форми її здійснення (наявність дочірніх підприємств за межею, зокрема виробничих, збутових і ін.); характер монополістичного об'єднання (концерн, фінансова група).

Організаційна структура фірми і її управління не є чимось застиглим, вони постійно змінюються, удосконалюються відповідно до умов, що змінюються.

Рис. 2.4. Організаційна структура ПП "Аналітик"

Консалтингова фірма "Аналітик" має лінійно - функціональну організаційну структуру.

Виходячи з проведених досліджень, ПП "Аналітику" необхідне додати відділ маркетингу і НІОКР

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >