Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий аналіз діяльності підприємства дасть можливість з'ясувати дійсний стан справ на підприємстві. Першим кроком аналізу є побудова порівняльного аналітичного балансу по всім трьом рокам, що аналізуються (Таблиці 2.5, 2.6 та 2.7). Такий баланс зводить в єдине ціле та систематизує розрахунки, відображає структуру балансу .

Таблиця 2.5

Порівняльний аналітичний баланс за 2003 рік

Найменування статті

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна

Абсолютні ве-личини

Відносні вели-чини

Абсолютні ве-личини

Відносні вели-чини

В абсолютних вели-чинах

У структурі

Темпи росту, %

Актив

I Необоротні активи

Основні засоби

24,9

54,6

50,5

35,4

25,6

-19,2

102,8

Нематерріальні активи

Незавершене будівництво

Усього за розділом I

24,9

54,6

50,5

35,4

25,6

-19,2

102,8

II Оборотні активи

Запаси

0,8

1,8

0,7

0,5

-0,1

-1,3

87,5

Дебіторська заборгованість

0,4

0,9

23,7

16,6

23,3

15,8

5925,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

0,6

0,4

Інша поточна дебіторська заборгованність

4,5

9,9

19,5

13,7

15,0

3,8

433,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

15

32,9

37,7

26,5

22,7

-6,4

151,3

Усього за розділом II

20,7

45,4

82,2

57,7

61,5

12,3

397,1

III Витрати майбутніх періодів

9,8

6,88

Баланс

45,6

100,0

142,5

100,00

96,9

0,0

312,5

Пасив

I Власний капытал

Статутний капітал

Додатковий капітал

22,1

47,5

22,1

15,5

0,0

-32,0

0,0

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збуток)

9,4

20,2

109,8

77,1

100,4

56,8

1068,1

Усього за розділом I

31,5

67,7

131,9

92,6

100,4

24,8

418,7

IV Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за тов., раб., послуги

10,2

21,9

0,0

0,0

-10,2

-21,9

0,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

4,8

10,3

7,2

5,1

2,4

-5,3

150,0

з оплати праці

3,4

2,4

Усього за розділом IV

15,0

32,3

10,6

7,4

-7,8

-27,2

70,7

Баланс

46,5

100,0

142,5

100,0

92,6

-2,4

306,5

Таблиця 2.6

Порівняльний аналітичний баланс за 2003 рік

Найменування статті

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна

Абсо-лютні ве-личини

Віднос-ні вели-чини

Абсолютні величини

Відносні вели-чини

В абсолют-них вели-чинах

У струк-турі

Темпи росту, %

Актив

I Необоротні активи

Основні засоби

40,7

31,5

71,3

36,6

30,6

5,1

75,2

Нематерріальні активи

Незавершене будівництво

Усього за розділом I

40,7

31,5

71,3

36,6

30,6

5,1

175,2

II Оборотні активи

Запаси

0,6

0,5

1,1

0,6

0,5

0,1

183,3

Дебіторська заборгованість

67,6

52,3

95,5

49,0

27,9

-3,2

141,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

300,0

Інша поточна дебіторська заборгованність

0,3

0,2

9,8

5,0

9,5

4,8

3266,7

Грошові кошти та їх еквіваленти

18,2

14,1

11,4

5,9

-6,8

-8,2

-37,4

Усього за розділом II

86,8

67,1

118,1

60,7

31,3

-6,5

136,1

III Витрати майбутніх періодів

1,8

1,39

5,3

2,72

3,5

1,330

294,4

Баланс

129,3

100,0

194,7

100,00

65,4

0,0

150,6

Пасив

I Власний капытал

Статутний капітал

Додатковий капітал

22,1

17,1

22,1

11,4

0,0

-5,7

100,0

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збуток)

99,9

77,3

163,4

83,9

63,5

6,7

163,6

Усього за розділом I

122,0

94,4

185,5

95,3

63,5

0,9

152,0

IV Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за тов., раб., послуги

0,7

0,5

0,0

0,0

-0,7

-0,5

0,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

2,4

1,9

9,2

4,7

6,8

2,9

383,3

з оплати праці

4,2

3,2

0,0

0,0

-4,2

-3,2

-100,0

Усього за розділом IV

7,3

5,6

9,2

4,7

1,9

-0,9

126,0

Баланс

129,3

100,0

194,7

100,0

65,4

0,0

150,6

Таблиця 2.7.

Порівняльний аналітичний баланс за 2004 рік

, де (2.8)

- коефіцієнт проміжної ліквідності.

А коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою (2.9):

, де (2.9)

- коефіцієнт абсолютної ліквідності

Значення та динаміка цих показників наведені в таблиці 2.16

Таблиця 2.16

Коефіцієнти, що характеризують ліквідність та їх динаміка.

Найменування статті

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна

Абсо-лютні ве-личини

Віднос-ні вели-чини

Абсолютні ве-личини

Відносні вели-чини

В абсолютних величинах

У струк-турі

Темпи росту, %

Актив

I Необоротні активи

Основні засоби

71,3

36,6

49,2

24,4

-22,1

-12,2

-31,0

Нематерріальні активи

Показники

Рік

Рівень показника

На початок року

На кінець року

Зміна

1. Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності

2002

-5,62

11,84

17,46

2003

13,23

14,37

1,14

2004

14,37

15,05

0,67

2. Коефіцієнт проміжної (строкової) ліквідності

2002

-1,21

7,69

8,89

2003

11,81

12,72

0,91

2004

12,72

10,87

-1,85

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2002

-0,91

3,56

4,47

2003

2,49

1,24

-1,25

2004

1,24

3,87

2,63

Графічно ці зміни зображені на Рис. 2.6.

Динаміка показників ліквідності

Рис. 2.6 - Динаміка показників ліквідності

Як видно з приведеного розрахунку, коефіцієнт поточної ліквідності у 2002 році не лежить в межах нормативних значень (від 1 до 2), на початку року він дуже малій, а на кінець року він збільшився аж на 17.46 пунктів. У 2003 и 2004 роках, даний коефіцієнт також має велике значення., тобто ситуація дещо стабілізується. Така сама ситуація спостерігається і в коефіцієнті строкової ліквідності, значення його протягом майже всього періоду, що аналізується знаходиться або нижче, або вище нормативних (0,7-0,8, але бажано, щоб навіть близько 1,5). Коефіцієнт же абсолютної ліквідності також має дуже високе значення. Таким чином можна зробити висновок про те, що ліквідність підприємства в цілому дуже висока, тобто воно зможе при необхідності повністю покрити свої зобов'язання за рахунок оборотних активів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >